Indian String Theory Community


 • Atish Dabholkar (TIFR, Mumbai)
 • Avinash Dhar (TIFR, Mumbai)
 • Debashish Ghoshal (HRI, Allahabad)
 • Rajesh Gopakumar (HRI, Allahabad)
 • Suresh Govindarajan (IIT, Madras)
 • Dileep Jatkar (HRI, Allahabad)
 • T. Jayaraman (IMSc, Chennai)
 • S. KalyanaRama (IMSc, Chennai)
 • Supriya Kar (Delhi University)
 • Alok Kumar (IOP, Bhubaneswar)
 • Swapna Mahapatra (Utkal University)
 • Jnan Maharana (IOP, Bhubaneswar)
 • Gautam Mandal (TIFR, Mumbai)
 • Shiraz Minwalla (TIFR, Mumbai)
 • Aalok Misra (IIT, Roorkee)
 • Sudipta Mukherji (IOP, Bhubaneswar)
 • Sunil Mukhi (TIFR, Mumbai)
 • Satchi Naik (HRI, Allahabad)
 • Sudhakar Panda (HRI, Allahabad)
 • P. Ramadevi (IIT, Mumbai)
 • Koushik Ray (IACS, Kolkata)
 • Shibaji Roy (SINP, Kolkata)
 • Tapobrata Sarkar (IIT, Kanpur)
 • Bala Sathiapalan (IMSc, Chennai)
 • Ashoke Sen (HRI, Allahabad)
 • Gautam Sengupta (IIT, Kanpur)
 • Harvendra Singh (IIT, Guwahati)
 • Sandip Trivedi (TIFR, Mumbai)
 • Spenta Wadia (TIFR, Mumbai)